protex werkkleding

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Pro-Tex workwear Weesp

KVK 59158166

Vestigings adres

Flevolaan 21 B

1382 JX Weesp

Artikel 1 Definities

 1.1 Onder Leverancier wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: Pro-tex workwear en de met haar verbonden ondernemingen.

 1.2 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: de Opdrachtgever, koper en/of aanbesteder die met Leverancier een overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat of Leverancier een aanbieding doet.

 1.3 Onder Goederen wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: de door Leverancier te leveren zaken, diensten, waaronder begrepen adviezen en creatieve uitingen.

 1.4 Voor uitleg van handelstermen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel bepalend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en op alle door Leverancier gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever.

 2.2 Afwijkende bedingen binden Leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

 2.3 Verwijzing van Opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Leverancier niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 2.4 Alle bedingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier en betreffende de vrijwaring van Leverancier voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Leverancier als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Leverancier aansprakelijk kan zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen

 3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.

 3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen

 4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

 4.2 Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

 5.1 Indien Opdrachtgever de verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs reeds gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6 Levering van bedrukte producten

 6.1 In geval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten, is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

 6.2 Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

 6.3 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

 7.1 Leverancier is verplicht de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

 7.2 Leverancier zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Leverancier, diens producten en/of diensten.

 7.3 In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten door Pro-tex, is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van goederen – gehouden de door Leverancier verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen partijen overeen gekomen uurtarief of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat Leverancier hanteert.

Artikel 8 Keuringen

 8.1 Indien met de Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Leverancier gebruikelijke keuringsmethode, -procedures en -termijnen. Keuringen mogen geen oorzaak worden van vertragingen in de voortgang van de afname.

 8.2 Indien Leverancier aan de Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd

 8.3 Leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan opmerkingen en bezwaren van de Opdrachtgever ten aanzien keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de voorwerpen door de Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden.

Artikel 9 Leveringen en levertijd

 9.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 9.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst,

 b. de dag van ontvangst door de Leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke,

 c. de dag van ontvangst door de Leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

 d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

9.3 Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

 9.4 Het in gedeelten zenden van goederen door Leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

 9.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting en/of verzekering.

 9.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van goederen af magazijn plaatsvinden. De goederen worden geacht door Leverancier te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de goederen aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen.

 9.7 Indien levering van de goederen door de Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de zaken over op de Opdrachtgever en kan leverancier direct aanspraak maken op betaling. Leverancier zal de zaken bewaren voor rekening en risico van de Opdrachtgever tot nader order.

 9.8 In afwijking van het bepaalde in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is molest voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf de datum van opdrachtbevestiging.

 9.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

 9.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest Leverancier naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 9.11 Indien Leverancier aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan Leverancier waarna de factuur gecrediteerd wordt.

 9.12 Indien Leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

 9.13 Leverancier heeft het recht om bij in gebreke blijven van afname door de Opdrachtgever na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de zaken. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan de Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van Leverancier op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 Reclames

 10.1 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering van de zaken te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is Leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.

 10.2 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 10.3 Reclames ter zake van de hoogte van de door Leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 10.4 Voor de door Leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, goederen en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Leverancier van die diensten, goederen en/of grondstoffen aan Leverancier garantie heeft gegeven.

 10.5 Door Leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

 10.6 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Leverancier, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens Leverancier niet volledig is nagekomen blijven geleverde goederen eigendom van Leverancier en wel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de goederen voor Leverancier te houden tot het tijdstip waarop zij haar verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen.

 11.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan, heeft zij niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na toestemming van Leverancier, in welk geval de Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Leverancier cedeert en aan Leverancier op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Leverancier ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

 11.3 Indien de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Leverancier op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende goederen ter beschikking te stellen. Aan Leverancier en diens werknemers komt het recht toe het terrein van de Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.

 11.4 De Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Leverancier in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. De Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Leverancier te cederen.

Artikel 12 Betaling

 12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet.

 12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

 12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 12.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

 12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze in verzuim en dient deze aan de Leverancier een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in art. 6:119 BW indien sprake is van een natuurlijk persoon en als bepaald in art. 6:119a BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

 12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient de Opdrachtgever die in gebreke is geheel aan Leverancier te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een natuurlijk persoon moet voldoen wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten voor een natuurlijk persoon €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

 12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Leverancier op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier, is Leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesse, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Leverancier dan wel van personen door Leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Leverancier geleverde zaken in verband waarmede de schade is ontstaan.

 13.2 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 13.3 Indien Opdrachtgever zaken, waaromtrent Leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

 13.4 De Opdrachtgever is gehouden Leverancier te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin Leverancier mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling aan Leverancier van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

 14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

 a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade

 b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

 c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

 d. verlies of beschadiging van goederen bij transport

 e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

 f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

 g. verbod tot of belemmering van levering aan Leverancier opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Leverancier is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

 h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

 i. brand of ongevallen in het bedrijf van Leverancier

 j. niet of niet tijdige levering aan Leverancier door toeleveranciers

 k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

Artikel 15 Beëindiging

 15.1 Indien de Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Leverancier in gebreke blijft, is Leverancier na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, behoudens in de gevallen waarin de overeenkomst of de algemene voorwaarden een duidelijke termijn voor nakoming bevatten, bevoegd de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van kosten, schade en interesses.

 15.2 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15 lid 1 komt Leverancier maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door de Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Leverancier sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Ontwerpen, modellen etc.

 16.1 Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door Leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van Leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever gebruikt worden.

 16.2 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 17 Geschillen/toepasselijk recht

 17.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 17.2 Met inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent de absolute bevoegdheid, zullen alle geschillen tussen Opdrachtgever en Leverancier worden beslist door de rechtbank Hilversum dan wel, zulks ter vrije keuze van Leverancier, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever indien deze nalatig is bij betaling.

 17.3 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 17.4 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.

 17.5 Indien een van de bedingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft het geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden